Strona główna Rozwój osobisty Zasady Galeria Kontakt
|
+48 667 016 244
|
biuro@wypadydlasingli.pl

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.wypadydlasingli.pl, zwanego dalej „Serwisem Internetowym”.
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest firma A L G A J A Pracownia Rozwoju Integralnego Anna Popiel, Podlesie, Osiedle Widokowe 2, 58-330 Jedlina Zdrój, NIP: 8862052401, REGON: 890716344, zwana dalej „ALGAJA”.

3. Dane osobowe zbierane przez ALGAJA za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.
4. ALGAJA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych Użytkowników, cele oraz podstawa prawna

1. ALGAJA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz odnoszące się do osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych łącznie jako Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tymże kontem; Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży; podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu pozyskiwania ofert drogą elektroniczną; Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu dopełnienia formalności związanych z umową, świadczonych drogą elektroniczną; Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
b) dane adresowe zawierające informacje:
a. kod pocztowy i miejscowość,
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu.
4. W przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę przedsiębiorcy,
b) numer NIP.
5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie na zasadach opisanych w §5.
6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail,
b) dane adresowe zawierające informacje:
a. kod pocztowy i miejscowość, 
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu.
7. W przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę przedsiębiorcy,
b) numer NIP.
8. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu.
10. Podczas korzystania ze strony Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, a w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
12. W celu ustaleniu, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym, tzn. takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu w jaki Użytkownik korzysta z usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
13. Dane osobowe przekazywane są firmie ALGAJA dobrowolnie w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczonymi usługami, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w umowie danych, bądź podczas składania zamówienia przez Użytkownika, uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży bądź zrealizowanie usługi na rzecz tegoż Użytkownika.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta firma ALGAJA przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności albo podlegają poleceniom firma ALGAJA co do celów i sposobów przetwarzania tychże danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy dostawców usług);
a) podmioty przetwarzające; firma ALGAJA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie firmy ALGAJA; należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) administratorzy; firma ALGAJA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników; świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
2. Lokalizacja; dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez firmę ALGAJA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po ewentualnym odwołaniu zgody – przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić firma ALGAJA, i jakie mogą być podnoszone wobec tegoż Użytkownika. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata;

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez firmę ALGAJA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newslettera), na jego adres e-mail firma ALGAJA będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
6. Firma ALGAJA, w przypadku skierowania do niej żądania, udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez firmę ALGAJA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez firmę ALGAJA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
2. Firma ALGAJA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia; ,mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;
b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia; mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Firma ALGAJA wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Firma ALGAJA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego mapy wskazującej lokalizację biura, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Firma ALGAJA może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez firmę ALGAJA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określaniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma ALGAJA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO:
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił firmie ALGAJA,
b) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
c) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez firmę ALGAJA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
d) cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności – które zgodnie z prawem – firma ALGAJA może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Podstawa prawna: art. 21 RODO:
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli firma ALGAJA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i świadczonych usług, prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz doskonalenie opcji funkcjonowania Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji Użytkowników;
b) Użytkownik ma prawo do rezygnacji w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem sprzeciwu Użytkownika odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowana w tych celach;
c) jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i firma ALGAJA nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe wobec których Użytkownik wniósł sprzeciw zostaną usunięte.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO:
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b. wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
d. uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. uzna, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu firma ALGAJA podlega,
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
c) pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, firma ALGAJA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu firma podlega; dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług firmy ALGAJA, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO:
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych; zgłoszenie żądania –  do czasu jego rozpatrzenia – uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, których użytkowanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem; firma ALGAJA nie będzie też do Użytkownika wysyłała żadnych komunikatów, w tym ofert marketingowych;
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas firma ALGAJA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tychże danych, nie dłużej jednak niż przez 7 dni,
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. gdy wniósł on sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności. Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO:
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO:
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej, zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO:
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; w takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, firma ALGAJA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – firma ALGAJA nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika –  uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora firmy ALGAJA zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od firmy ALGAJA przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Firma ALGAJA  zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. Firma ALGAJA  stosuje certyfikat SSL, wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez Internet.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Firma ALGAJA nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, udostępnionego na stronie Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Firma ALGAJA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Firma ALGAJA poinformuje Użytkowników 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: iod @ wypadydlasingli.pl

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Anna Popiel e-mail:  iod @ wypadydlasingli.pl

4. Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2019 r.